Klimatförändringar

Informationen som går att läsa på dessa sidor om klimatklimatförändringar är hämtade från Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Naturvårdsverket kan vi läsa att jordens medeltemperatur har ökat med cirka 0,7 grader sedan början av 1900-talet. Merparten av ökningen beror på människans utsläpp av växthusgaser.

Så förändras klimatet

Rossby Centre på SMHI i Norrköping har tagit fram scenarier för hur Sverige kan påverkas av en global temperaturökning. Scenarierna visar hur Sveriges temperatur, nederbörd, snötäcke och vegetationsperiod ändras i framtiden om atmosfärens halt av koldioxid kraftigt ökas jämfört med förindustriell tid.

En ökning av jordens medeltemperatur med 2,6 grader skulle enligt centrets beräkningar öka medeltemperaturen i Sverige med drygt 3,5 grader.

De scenarier som tagits fram för Sverige pekar mot en ökning av Sveriges årsmedeltemperatur med mellan 3 och 5 grader till 2080-talet jämfört med åren 1960-1990.  Ökningen är större under vintern än på sommaren.

Variationerna i nederbörd mellan år och decennier bedöms bli än större än variationerna i temperatur.

Nederbörden kommer att öka i större delen av landet under höst, vinter och vår. Sommartid får vi ett varmare och torrare klimat, särskilt i södra Sverige.

Vattenförsörjning och vattenkvalitet

Ett varmare och blötare klimat påverkar både kvalitet och tillgång på dricksvatten. Det ökar även risken för övergödning och bakterietillväxt i sjöar och kustvatten.

Minskad nederbörd i södra och sydöstra Sverige kan i kombination med ökad temperatur i sjöar få negativa konsekvenser för både tillgång och kvalitet på dricksvatten. I andra delar av landet kan ökad nederbörd leda till översvämningar, även det med konsekvenser för vattenförsörjningen.

Översvämningar uppströms en vattentäkt kan leda till spridning av smittämnen och gifter när föroreningar förs ut i sjöar och vattendrag som används som eller ansluter till dricksvattentäkter.

Senast uppdaterad