Utmaning för dagvatten- och VA-system

Fler och kraftigare nederbördstillfällen påverkar dagvattensystem som idag för undan regn och smältvatten från gator och annan infrastruktur. Underdimensionering kan leda till omfattande översvämningar.

Avloppsreningsverk kan slås ut, även det med effekter för vattenförsörjningen. Övergödningen kan förvärras i sjöar, vattendrag och kustområden när mer gödning från jordbruk läcker till vattenområden.

I södra Sverige kan torrare somrar kombinerat med stigande nivå på havsytan, öka risken för saltvatteninträngning i vattentäkter och VA-nät.

Den ökade vattentemperaturen gör att bakterier och giftiga alger ges förutsättningar att växa till. Förekomsten av giftiga alger, förändrad lukt och smakproblem liksom risken för spridning av skadliga ämnen bedöms idag som de största hoten mot vattnets kvalitet i ett framtida, varmare klimat.

Senast uppdaterad