Insidan av ett vattenverk

Historia

Vattenverk

Bollnäs första allmänna vattenledning utfördes i början av 1920-talet i samarbete med lasarettet.

Vattentäkten för denna vattenledning anlades på Heden vid gården Flackåker. Idag finns fem vattenverk med tolv tryckstegringsstationer och fem vattenreservoarer för kommunens vattenförsörjning.

För att områden där vattentäkterna finns inte skall förorenas, är de i lag skyddade som skyddsområden.

Häggestaverket i Bollnäs

Under 1900-talets mitt började vattentoaletter att installeras, men avloppsvattnet fördes orenat ut i naturen. Vattendragen blev dock allt mer förorenade och detta medförde problem.

Vattenföroreningarna var det problem som först uppmärksammades, och detta ledde under 1940-talet till lagreglering genom att ett särskilt kapitel om avloppsvatten fördes in i vattenlagen.

Det första reningssteget på avloppsreningsverket i Häggesta byggdes 1964. Det var en försedimenteringsbassäng som låg utomhus samt en rötkammare för rötning av slam.

Reningsverket byggdes ut med biologisk rening 1973 och alla bassänger byggdes då in i en byggnad. Verket kompletterades med ytterligare två reningssteg, biobädd och kemisk fällning, 1980. 

2016-2019 genomfördes ytterligare en stor ombyggnation av Häggestaverket. Förutom att reningsprocessen har skärpts beträffande utsläppsgränsen så utvinns nu en stor del av värme- och elbehovet i reningsverket ur avloppet.

Senast uppdaterad