Skylt grundvattentäkt

Bollnäs - vatten, avlopp & ledning

Vattenförsörjning

I Bollnäs finns fem kommunala vattentäkter och alla är grundvattentäkter.

Bollnäs, Freluga, Lottefors, Arbrå och Vallsta försörjs från vattentäkten och vattenverket i Flästa.Grundvattnet där har så hög kvalité att det har godkänts av Livsmedelsverket för utvinning av naturligt mineralvatten.

Glössbo, Rengsjö och Växbo försörjs från vattentäkten och vattenverket i Glössbo. Kilafors försörjs från vattentäkten i Västansjö och vattenverket i Löten. Även i Segersta och Hällbo finns vattentäkt och vattenverk.

Information om drickvattnets hårdhet. Öppnas i nytt fönster.

Avloppshantering

I Bollnäs finns tio kommunala avloppsreningsverk. De finns i Bollnäs (Häggestaverket), Arbrå, Flästa, Växbo, Rengsjö, Glössbo, Segersta, Kilafors, Hällbo och Simeå. I reningsverken renas hushållsspillvatten samt spillvatten som har likartad sammansättning som hushållsspillvatten från företag och allmänna inrättningar.

Det största reningsverket, Häggestaverket, är dimensionerat för att ta emot och rena spillvatten från 25 000 personer. Reningsverkens funktion och reningsresultat sammanställs årligen i en miljörapport till myndigheterna.

Senaste årets miljörapport. Öppnas i nytt fönster.

Dagvatten avleds i ett separat ledningsnät, som inte går till avloppsreningsverket. Dagvatten är regn- och smältvatten från tak och hårdgjorda ytor samt dräneringsvatten från fastigheterna.

Fakta om vatten- och avloppsledningsnätet i Bollnäs kommun

Fakta om vatten- och avloppsledningsnätet i Bollnäs kommun

Ledningsnät

Längd

Vattenledning

36,9 mil

Spillvattenavloppsledning

27,3 mil

Dagvattenledning

13,2 mil

Senast uppdaterad