Källaröversvämning

Översvämning i källaren är ibland resultatet av kraftiga regn eller stopp i avloppet.

Illustration av en varningstriangel.

Har du vatten i källaren just nu? Vattnet kan vara strömförande, rör inte vattnet och stäng av strömmen om det är möjligt!

Att vatten tränger upp genom golvbrunnar, toaletter eller handfat orsakas oftast av dämningar i avloppsledningsnätet.

Vid kraftiga regn, så kallade skyfall, kan regnvatten trycka in i spillvattennätet. Då hinner inte vattnet rinna undan och ledningen kan bli uppdämd och vattnet trycks då upp bakvägen genom golvbrunnar och toalettstolar. Risken för detta ökar om det finns felaktigt anslutna dag- och dränvattenledningar på spillvattennätet.

Vatten kan också tränga upp bakvägen om det är stopp någonstans i ledningen. Stopp kan orsakas av att främmande föremål spolas ner i avloppen, vanliga igensättningar orsakas av klädesplagg, trasor, bindor mm. Stopp i ledningarna kan också orsakas av rötter från träd eller stora buskar nära ledningen.

Avloppsstopp kan också orsakas av att ledningsnätet är gammalt och behöver underhåll eller att det är för dålig lutning så att ledningen inte blir självrensande.

Ansvar vid översvämning

Vem som ansvarar för en översvämning beror på var problemet sitter.

Som fastighetsägare ansvarar du själv för fastighetens ledningar (servisledningar). Det innebär att fastighetsägaren får bekosta sanering och reparation i samband med översvämningar i fastigheten som orsakats av fel, stopp eller överbelastning i de ledningar som finns inom tomten.

Beror översvämningen på fel i ledningarna i gatan är det Helsinge Vatten som är ansvarig.

Det är fastighetsägarens ansvar att ha kontroll på hur olika typer av dagvatten, som stuprör och dränering, avleds från fastigheten. Dagvattenledningar inom tomten som felaktigt är kopplat på spillvattenledningen (”avloppet”) kan i samband med nederbörd överbelasta dina servisledningar.

Vid ett skyfall är det kommunens räddningstjänst som ska agera vid översvämningar.

Helsinge Vatten blir inblandade i nästa skede, vid utredningen av orsaken till översvämningen och kostnadsansvaret.

Det är alltid viktigt att du som fastighetsägare anmäler skadan till ditt försäkringsbolag, oavsett vad skadan beror på.

Förebygg översvämningar

Har vattnet tagit sig in i källaren på något annat sätt?

Översvämningar som orsakas av att vatten rinner in via fönster, dörrar, ventilation mm vid kraftiga regn.

När gräsmattan är mättad med vatten kan inte längre regnet rinna genom jorden och rinner därför ovanpå gräsmattan. Om marken lutar mot huset finns det risk att vattnet tar sig in i källarvåningen genom öppningar som fönster, dörrar och ventilation.

Om yttre spygatter i källartrappor och garagenedfarter är anslutna till det allmänna dagvattensystemet så kan vatten trycka upp ur denna öppning och rinna in via källardörr eller garagedörr.

Stuprör och dränering kan svämma över via lövsilar och intagslock och orsaka att vatten rinner mot byggnaden.

Det är fastighetsägarens ansvar för avvattning av sin egen yta.

Översvämningar som orsakas av att vatten tränger in genom golv och väggar i källarplan.

Källaröversvämningar kan också orsakas av markvatten som tränger in via grundmur eller källargolv. Orsaken till detta är ofta att fastigheten ligger i en lågpunkt eller i ett utströmningsområde för grundvatten.

I samband med kraftig nederbörd kan mängden vatten i marken öka och det kan då ta sig in i huset och det kan bli översvämning i källaren. Något som ökar risken för en sådan översvämning är om huset har stuprör med utkastare som släpper vatten i direkt anslutning till husgrunden.

Det är fastighetsägarens ansvar att ha en fungerande dränering och rätt fungerande stuprör.


Senast uppdaterad