Översvämning

Översvämning är ibland resultatet av till exempel kraftiga regn eller stopp i avloppet.

Risken för källaröversvämningar ökar om fastighetens avloppsanslutning ligger lägre än den allmänna ledningen. Vattnet kan då lätt tränga upp ur golvbrunnar, toaletter och handfat.

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att bekosta sanering och reparation i samband med översvämningar i fastigheten som orsakats av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens ledningar.

Förebygg översvämningar

Alla fastighetsägare kan vidta egna åtgärder som minskar risken för översvämning och eventuella skador.

Förvara inte ömtåliga och värdefulla föremål i källaren, eller åtminstone inte på golvet.

  • Källargolvet bör bestå av ett material som tål vatten.
  • En backventil kan monteras på avloppsledningen (helst i brunn utanför byggnaden). En sådan ventil måste underhållas regelbundet.
  • Anordna pumpning av källarens avlopp.
  • Takvatten från stuprör bör inte ledas till avloppsledningen.
  • Se över dräneringen kring fastigheten och fuktskyddet av de väggar som ligger under markytan så att de är täta. Marken ska luta från huset så att vattnet kan rinna bort.
  • Läckande vattenledningar kan också leda till översvämningar. Det kan vara klokt att stoppa vattentillförseln genom att stänga en ventil vid vattenmätaren om huset lämnas tomt en längre tid.
  • Stäng ventilerna vid disk- och tvättmaskiner när maskinerna inte används.

Senast uppdaterad


Genvägar