Förebygg översvämningar

Alla fastighetsägare kan vidta egna åtgärder som minskar risken för översvämning och eventuella skador.

Illustration av en varningstriangel.

Tänk på att ett överbelastat ledningsnät inte kan ta emot mer vatten. Undvik att spola vatten i onödan när det regnar kraftigt, spara disken och tvätten till en torrare dag.

Förvara inte ömtåliga och värdefulla föremål i källaren

Om saker förvaras i källaren bör dessa inte stå direkt på källargolvet utan placeras på hyllor, så minskar risken för att de blir förstörda om källaren drabbas av en översvämning.

Som till exempel bör frysboxar, tvättmaskiner mm som är ansluten till elektricitet placeras på en plattform upphöjd från källargolvet för att minska risken med vattenkontakt vid eventuell källaröversvämning.

Laga läckor på vatteninstallationer

Läckande vattenledningar kan också leda till översvämningar. Det kan vara klokt att stoppa vattentillförseln genom att stänga en ventil vid vattenmätaren om huset lämnas tomt en längre tid. Stäng också ventilerna vid disk- och tvättmaskiner när maskinerna inte används.

Överbelastad spillvattenledning samt avloppsstopp

Servisledningarnas kondition och funktion bör regelbundet (tex 1 gång/år) om möjligt kontrolleras via inspektionsbrunn.

Vid plantering/nyanläggning av trädgård bör man se till att större växter och träd inte planteras för nära servisledningarna, för att undvika problem med rotinträngning.

Skräp som våtservetter, bomullstops och bindor får inte spolas ner i toaletten.

Felaktig anslutning

Takvatten från stuprör och dräneringsvatten får inte avledas till allmän spillvattenledning utan ska avledas till anvisad dagvatten eller omhändertas direkt på tomten. Takvattnet kan med fördel samlas upp för att användas till bevattning under torra dagar.

Att ha korrekt anslutna ledningar minskar risken för översvämningar för dig och dina grannar, men det är också bättre för miljön då mängden bräddat vatten (utsläppt förbi reningsverket) minskar.

Vet du inte hur stuprören är anslutna?

Kontroll om dagvatteninstallationer (stuprör och yttre spygatter) är anslutna till spillvattenledning kan av fastighetsägaren utföras på följande sätt:

  1. Om det finns spolbrunn/inspektionsbrunn för spillvattenledningen inne på fastigheten så kan kontroll utföras genom att man vid torrväder spolas vatten i stuprör och yttre spygatter och okulärt observerar om det vattnet kommer till inspektionsbrunnen för spillvatten.
  2. Genom att öppna rensluckan för spillvatten inne i byggnaden och vid torrväder spola vatten i dagvatteninstallationerna eller knacka på stupröret och via ljud konstatera om man hör spolljudet eller knackningarna.
  3. Tjänsten att kontrollera hur fastigheten avleder sitt vatten kan köpas in hos entreprenörer som har utrustning för att kontrollera hur tex dagvatten avleds från fastigheten.

Om kontrollen visar att dagvatten avleds via spillvattenservisen till separat spillvattenledning bör detta åtgärdas så snart som möjligt.

Husgrundsdränering som är ansluten till spillvattenledningen skall kopplas bort, om möjligt finns att avleda vattnet till dagvattenledning antingen genom självfall eller genom pumpning.

Om det finns risk för bakvattenstörmning från allmän dagvattenledning via servisledningen för dagvatten så kan det vara bra att dagvattnet pumpas bort. Även spillvattnet kan pumpas om det är risk att det blir bakvattenströmnning.

Bakvattenventiler, låsbara golvbrunnar och vanliga golvbrunnar

För att minska eller eliminera risken att bakvatten från kommunalt huvudledningsnät tränger in i källaren så kan en bakvattenventil monteras på spillvattenledningen (helst i brunn utanför byggnaden). En sådan ventil måste underhållas regelbundet.

Det går också att installera låsbara golvbrunnar i källaren.

Om man har golvbrunnar i standardutförande är det en bra idé att vara förberedd med utrustning för att kunna proppa utloppet för att förhindra eller minimera inträngande vatten via baktryck. Det kan bli aktuellt att proppa brunnar inför skyfall.

Som tätning kan handdukar, tennisbollar eller annat användas som trycks in i utloppsledningen och förses med mothåll (vikter, sandsäckar mm) för att motverka baktrycket från ledningen.

Illustration av en varningstriangel.

OBS! det är viktigt att se till att man kan ta bort tätningen när den inte längre behövs så att golvbrunnens funktion återställs.

Förebygg att vatten rinner in genom fönster, dörrar, ventilation mm.

Marklutning

Marken ska luta från huset så att vattnet kan rinna bort från huset. Kontrollera att marken närmast byggnaden lutar från byggnaden och vid behov justera den samma. Ett bra mått på marklutning är att marken närmast fastigheten ska luta minst 15 cm från yttervägg och 3 m ut.

Senast uppdaterad