Reningsverk i Edsbyn med bassänger

Ovanåker - vatten, avlopp & ledning

Vattenförsörjning

En vattentäkt är ett mark- eller sjöområde där vatten tas för att producera dricksvatten.

I anslutning till vattentäkten finns i regel ett vattenverk där vattnets kvalitet kontrolleras och säkerställs innan det levereras ut på det system av ledningar och reservoarer som försörjer våra kunder med vatten.

I Ovanåkers kommun finns sju kommunala vattentäkter. Vattnet tas i huvudsak från isälvsavlagringar betående av grus och sand.

I Ovanåkers kommun finns sex vattenverk. Edsbyn, Knåda, Roteberg, Viksjöfors, Alfta och Runemo får sitt vatten från vattenverket i G. Homna. Vidare finns vattenverk i Voxnabruk, Svabensverk, Lobonäs, Öjung och Ryggesbo. Levererat dricksvatten håller mycket god kvalitet.

Information om vattnets hårdhet. Öppnas i nytt fönster.

Avloppshantering

Använt dricksvatten blir spillvatten. Det leds via ett system av ledningar och pumpstationer till ett reningsverk för rening. Efter reningen återförs vattnet till vattnets kretslopp ur vilket vi lånat det.

I Ovanåkers kommun finns tio kommunala avloppsreningsverk. Avloppet från Edsbyn, Roteberg och Knåda renas  i Edsbyns avloppsreningsverk. Avloppet från Alfta och Runemo renas i Alftas avloppsreningsverk. Vidare finns avloppsreningsverk i Viksjöfors, Voxnabruk, Svabensverk, Öjung, Lobonäs, Ryggesbo, Långhed och G. Homna.

För de större avloppsreningsverken lämnas varje år en miljörapport där reningsresultat med mera från det gångna året redovisas.

Senaste miljörapporten. Öppnas i nytt fönster.

Dagvatten

Dagvatten avleds i ett separat ledningsnät, som inte går till avloppsreningsverket. Dagvatten är regn- och smältvatten från tak och hårdgjorda ytor samt dräneringsvatten från fastigheterna.

Ledningsnät

En viktig förutsättning för att leveranserna av dricksvatten och avledandet av spillvatten ska fungera utan störningar är att ledningsnätet hålls i ett gott skick. Därför arbetar vår personal kontinuerligt med att underhålla och förnya lerdningsnätet.

Vatten- och avloppsledningsnät Ovanåkers kommun

Ledningsnät

Längd

Vattenledning

26,3 mil

Spillvattenavloppsledning

17,9 mil

Dagvattenledning

7,5 mil

Information om vatten och avlopp hos Ovanåkers kommun. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad