Information om VA-taxan

Helsinge Vatten AB har lagt ett förslag på VA-taxa 2024 för Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Beslut om taxan tas av kommunfullmäktige i december. Här kommer information om vad förslaget innebär.

Avgiften för avlopp delas upp i spillvatten och dagvatten. Det innebär att de fastigheter som inte ligger inom det område där dagvattensystemet är utbyggt inte längre kommer att betala för detta.

Frågor och svar

Varför behöver taxan höjas?

Framför allt beror höjningen på ökade räntekostnader. Högre ränta på de investeringar som görs på ledningsnät, vattenverk och reningsverk har stor påverkan på taxan i båda kommunerna. I Bollnäs ökar räntekostnaden med ca 5 miljoner kr i budgeten för 2024 jämfört med 2023. I Ovanåker ökar räntekostnaden med drygt 2 miljoner kr. Enbart räntehöjningen innebär en taxeökning på ca 10%. Stora investeringar de senaste åren har också fört med sig att amorteringen (på bolagsspråk avskrivning) har ökat med ytterligare 2% av taxan.

Den höga inflationen påverkar även andra kostnader. Priserna på olika råvaror och energi ger högre pris på allt material som vi köper in, som kemikalier, elektronik, rördelar och entreprenadtjänster som grävmaskiner och lastbilar.

Hur mycket kommer taxan att höjas?

Hur stor höjningen blir för varje fastighet varierar. Totalt behöver intäkterna från VA-taxan att höjas med 21%. I jämförelsen räknar vi på en villa som förbrukar 150 kbm vatten per år och ligger på en tomt som är 1 500 kvm stor.


Bollnäs

Ovanåker

Villa inom dagvattenområde

en höjning med ca 150 kr/månad till 690 kr/månad.

en höjning med ca 180 kr/månad till 910 kr/månad.

Villa utanför dagvattenområde

en höjning med ca 90 kr/månad till 630 kr/månad

en höjning med ca 135 kr/månad till 870 kr/månad.

Genomsnittlig lägenhet

en höjning med ca 45 kr/månad till 418 kr/månad

en höjning med ca 70 kr/månad till 498 kr/månad

Vad kostar egentligen 1 liter kranvatten?

Den nya kostnaden för dig som kund hos oss blir 5-7 öre/liter kranvatten, beroende på var och i vilken sorts fastighet du bor. Då ingår leverans samt rening av avloppet!

Varför är det inte samma taxa i båda kommunerna?

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster ska varje kommuns verksamhet för vatten och avlopp vara helt självfinansierat. Det innebär att trots att Helsinge Vatten jobbar i två kommuner så måste vi hålla både kostnader och intäkter i dessa kommuner separerade. Alla kostnader betalas av VA-taxan, inte av skatten. I Ovanåker bor det färre personer på en större yta än vad det gör i Bollnäs kommun. Det innebär att det är längre ledningar och en större del av vatten- eller reningsverk som varje person behöver betala för. I Bollnäs kommun går det åt ca 35 meter ledningsnät per person, medan det i Ovanåker krävs ca 55 meter per person.

Vad får jag ut av taxe-höjningen?

Alla intäkter går till att säkerställa att vi kan fortsätta att leverera ett friskt, hälsosamt dricksvatten och att vi kan ta hand om och rena spillvattnet på ett miljöriktigt sätt.

Varför delas avgiften för avlopp upp i spillvatten och dagvatten?

Grundregeln är att man ska betala för de tjänster man nyttjar. Dagvattenledningar finns inte i ett lika stort område som spillvattenledningar, och med den ökade risken för skyfall är det viktigt att dagvatten från fastigheter inte är anslutet till spillvattenledningarna.

Varför ska jag betala för dagvatten? Hur vet jag om jag berörs?

Helsinge Vatten har kostnader för dagvattenledningar och pumpar och dessa kostnader ska fördelas på de fastigheter som nyttjar detta. De områden där dagvattensystemet inte är utbyggt slipper betala för detta. De fastigheter som ska betala dagvattenavgift kommer att få ett informationsbrev skickat till sig i december när kommunfullmäktige har tagit beslut.

Senast uppdaterad