Dagvattenavgiften

Alla avgifter för VA beslutas av kommunfullmäktige i kommunens vatten- och avloppstaxa. Vi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att bygga, underhålla, driva och utveckla vatten- och avloppsnätet och anläggningarna. Vi får inte gå med vinst.

Från och med 2024-01-01 så har en ny del i taxan tillkommit. Detta är egentligen ingen ny avgift utan det är avgiften för avlopp som delas upp i spillvattenavgifter och dagvattenavgifter. Uppdelningen grundar sig i att de som nyttjar en tjänst ska stå för den kostnaden. De fastighetsägare som nyttjar de kommunala dagvattenledningarna ska stå för kostnaden. Det spelar ingen roll hur mycket det regnar, dagvattenavgiften är en fast brukningsavgift.

Så vet du om du ska betala dagvattenavgift eller inte

Du som nyttjar kommunalt omhändertagande av dagvatten betalar avgift för dagvatten.

Du som inte nyttjar kommunalt omhändertagande av dagvatten betalar ingen avgift för dagvatten.

Du har nytta av dagvattenledningsnätet om din fastighet är ansluten till någon kommunal dagvattenledning via en förbindelsepunkt (dagvatten fastighet - Df), eller om du nyttjar avvattningen av någon väg eller gata i anslutning till din fastighet (dagvatten gata - Dg).

Anslutningen till dagvattennätet kan vara:

  1. Rörlös förbindelsepunkt, dvs ytvatten har möjlighet att rinna till exempelvis en rännstensbrunn eller via en yta eller dike som sedan leds till rännstensbrunn eller annat inlopp till dagvattensystemet. Detta gäller till exempel om din fastighet lutar mot gatan som i sin tur har rännstensbrunnar som tar hand om dagvattnet.
  2. Förbindelsepunkt via rör, dvs en fast koppling till dagvattensystemet. Många fastigheter i våra tätorter har en förbindelsepunkt, om du har en förbindelsepunkt så är du skyldig att betala dagvattenavgiften oavsett om du är påkopplad eller inte. (Enligt VA-taxa 2024 § 4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen vatten, spillvatten och dagvatten fastighet inträder när VA-bolaget upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.)

För att bli befriad från avgiften krävs att fastigheten klarar av att omhänderta sitt dagvatten på ett sådant sätt att dagvattnet inte belastar en annan fastighet negativt. Detta är till exempel möjligt om man leder sitt vatten till ett dike, älv, bäck etc. som inte belastar det allmänna dagvattensystemet.

Om dagvatten leds till spillvattennätet

Det är inte tillåtet att ha dagvattenanordningar eller dräneringar kopplade till spillvattennätet. Detta leder till en ökad belastning i pumpstationer och reningsverk och ger då ökade kostnader och ökad miljöpåverkan. Förr var det vanligt att kommunerna förordade att koppla dagvatten och dränering på spillvattennätet, detta gäller alltså inte längre. Vi rekommenderar därför alla att utreda om dagvatten eller dränering kan vara felkopplat och åtgärda detta så snart det är möjligt.

Förtydliganden för de olika begreppen

Dagvatten: regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på mark och andra ytor

Spillvatten: avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett

Dagvattenavgift: en årlig avgift per m2 Tomtyta (fastighetens areal) för hantering av dag- och dräneringsvatten.

Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter till den allmänna VA-anläggningen

Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser till den allmänna VA-anläggningen. Dagvatten gata debiteras fastighetsägare längs villagator och liknande där de boende i området har nyttan av att gatan avvattnas. Väghållaren debiteras för genomfartsleder och gator centralt i samhället där inte endast de boende har nytta av avvattning.

Förbindelsepunkt: det geografiska läge där den allmänna anläggningen upphör och fastighetsägarens ansvar tar vid.

Senast uppdaterad


Genvägar