Skylt grundvattentäkt

Vattenskydd

Vattenskyddsområden

Skyddsområden för vattentäkter heter skyddszoner.

Skyddszonerna är satta efter geohydroliska undersökningar om hur grundvattenbildningen i området ser ut.

Dessa skyddszoner ska förhindra att föroreningar kommer ner i de grundvattenströmmar som rinner till ett kommunalt drickvattenuttag.

För boende inom vattenskyddsområden finns begränsningar för vilka verksamheter som får bedrivas.

Några exempel på verksamheter som begränsas är:

  • Värmepumpsanläggningar i mark och berg
  • Anläggning av egen vattentäkt (alla boende inom vattenskyddsområden är inte anslutna till det kommunala vattnet), förbjudet inom inre skyddszon. Kan i särskilda fall få tillståndinom yttre skyddszon
  • Oljecisterner, tätare kontrollintervall på oljetankar inom vattenskyddsområden och utökad anmälningsplikt
  • Användning av bekämpningsmedel

En del vattentäkter är mer sårbara än andra beroende på jordlager och berggrundsförhållanden.

De flesta av kommunens vattentäkter ligger i grusåsar som är känsliga eftersom gruslager är mer genomsläppliga för föroreningar.

För information om var vattenskyddsområdena ligger och vilka föreskrifter som gäller i respektive område, kontakta Helsinge Vatten AB,  tfn 0271-574 50.

Senast uppdaterad