Behandling av personuppgifter

Vad är GDPR?

GDPR är förkortning för General Data Protection Regulation och är EU:s nya dataskyddsförordning. Den gäller i alla unionens länder från och med den 25 maj 2018. Den personliga integriteten är det som skyddas med den nya lagstiftningen och alla som  behandlar personuppgifter kommer att beröras av GDPR, som i Sverige ersätter personuppgiftslagen (PUL). 

Hur hanterar HelsingeVatten personuppgifter?

Inom HelsingeVatten är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter och hur vi lagrar informationen hos oss. Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av rättsliga förpliktelser och intresseavvägning. HelsingeVatten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig som medborgare och kund korrekt information vid rätt tidpunkt.

Personuppgiftsbehandling för VA-tjänster

Vid tecknande av abonnemang för VA-tjänster lagrar vi nödvändiga uppgifter som namn, personnummer, adress, fastighetsbeteckning och eventuella kontaktuppgifter som telefonnummer och/eller e-postadress. Vi samlar in personuppgifterna från blankett, e-post eller muntligt.
Förutom de uppgifter vi inhämtar från dig själv kan vi komma att samla in personuppgifter från någon annan (så kallad tredje part). Om du  till exempel köper en fastighet kan det vara från den tidigare fastighetsägaren. Kompletteringar kan hämtas från offentliga register som befolkningsregister och fastighetsregister.

Ändamål med personuppgiftsbehandling för VA-tjänster

Ändamålen med inhämtande och behandling av personuppgifter är att identifiera fastighet och fakturera lagfaren ägare, eller annan som HelsingeVatten avtalat med för Bollnäs och Ovanåkers kommun som använder HelsingeVattens VA-tjänster. Behandlingen syftar till att kunna tillhandahålla VA-tjänster till rätt fastighet, planera och samordna VA-tjänster. Vidare kan personuppgifter komma att behandlas av HelsingeVatten för att inhämta och ge information samt för marknadsanalyser och reklamationer.

Behandling utan krav på samtycke

Genom tecknande av abonnemang för VA-tjänster, registreras och behandlas personuppgifter i HelsingeVattens verksamhetssystem för fakturering, ärende drift och underhåll. Behandlingen av personuppgifterna utgör en förutsättning för att HelsingeVatten ska kunna fullgöra de rättsliga skyldigheter som åligger verksamheten.

HelsingeVatten tillhandahåller samhälleliga tjänster och det föreligger ett allmänt intresse för att dessa ska kunna utföras. Inhämtande av samtycke för behandling av personuppgifter är därför inte nödvändigt vid tecknande av abonnemang för dessa tjänster.

HelsingeVatten är skyldiga att lämna information till den registrerade angående behandlingen av personuppgifterna även om samtycke inte är nödvändigt.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. För att uppnå detta begränsar HelsingeVatten tillgången till personuppgifterna till de personer inom den egna organisationen som med nödvändighet behöver ha tillgång till dessa.

Överföring av personuppgifter

HelsingeVatten kan ge en leverantör i uppdrag att utföra vissa tjänster. Den leverantör som enligt avtal behandlar personuppgifter för HelsingeVattens räkning är personuppgiftsbiträde. HelsingeVatten tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med de leverantörer som tar del av personuppgifter om de registrerade.

Hur länge spar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge du är kund hos HelsingeVatten AB. Dina personuppgifter raderas ett år efter avslutat avtal. En del information som vi har kan dock inte raderas då vi som kommunalt bolag lyder under Svenskt Regelverk kring allmänna handlingar. Finns dina uppgifter på allmän handling gäller Tryckfrihetsförordningen, Arkivlagen, Offentlighets- och sekretesslagen.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av HelsingeVatten AB. Du kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.
Läs mer kring dina rättigheter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster länk till annan webbplats

Kontaktuppgifter

Har du frågor kring hur vi behandlar dina uppgifter är du välkommen att kontakta HelsingeVatten på telefon 0271-574 50 eller via e-post: info@helsingevatten.se så hjälper vi dig.
Du kan också kontakta kommunkoncernens dataskyddsombud om du har klagomål eller vill göra en anmälan. Det gör du antingen på telefon  0271-54 00 03 fredagar kl 08:00 - 11:00 eller via e-post: dataskyddsombud@kfhalsingland.se
Om du ändå känner dig felaktigt behandlad av HelsingeVatten har du rätt att kontakta www.datainspektionen.selänk till annan webbplats som är tillsynsmyndighet.

Senast uppdaterad 2019-08-20 16.23


Genvägar

Kontakta oss

HelsingeVatten AB
Bornvägen 2B, 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50
E-post: info@helsingevatten.se

Öppettider

Måndag-fredag kl. 08.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Felanmälan

Tfn: 0271-574 44
Måndag-fredag kl. 08.00-16.00

Övrig tid vidarekopplas numret 574 44 till SOS Alarm AB i Gävle.